Clausewitz Carlos Von.

Clausewitz, Carlos Von. – General De la Guerra. 5a. ed. Quito-Ecuador; Ministerio de Defensa Nacional, 1956. 245 pp. 1. Sobre la Naturaleza de la Guerra. 2. Sobre la Teoría de la Guerra. 3. De la Estrategia en General.